תנאי הזמנה לביצוע עבודה/תיקון

 1. הלקוח מזמין בזאת ביצוע עבודות של תיקון / טיפול / תחזוקה המפורטים בהצעת מחיר / כרטיס עבודה, לרבות כל תיקון נוסף אשר לפי שיקול דעת המוסך ולפי אישור הלקוח יהיה דרוש לצורך תיקון הרכב או לצורך בטיחותו, לרבות תיקוני ליקויים שיתגלו ברכב תוך כדי ביצוע העבודה.
 2. מובהר כי אין באמור כדי להטיל על המוסך אחריות לאתר ליקויים ברכב, ככל שקיימים, אשר לא דווחו ע”י הלקוח. אם יימצא ליקוי המסכן את הבטיחות, יעדכן המוסך את הלקוח בכך ואם הלקוח יסרב לתקן את הנדרש, יודיע על כך המוסך לרשות במשרד התחבורה ולא תאושר יציאת הרכב מהמוסך אלא באמצעות גרר.
 3. הלקוח מתחייב לבוא לקבל את הרכב לחזקתו מהמוסך וזאת תוך יום עבודה אחד מקבלת הודעה מהמוסך שהרכב מוכן. לא יופיע הלקוח לקבל את הרכב לידיו במועד, יהיה על הלקוח לשלם דמי אחסון/חניה בסך 150 ₪ ליום, שיצטרפו לסך החוב בגין העבודות. (משאיות ואוטובוסים – 300 ₪ ליום).
 4. בגין ביצוע העבודות, מתחייב הלקוח לשלם למוסך את התמורה בהתאם להצעת המחיר/חשבון המוסך עם הגשת החשבון וכתנאי מוקדם לקבלת החזקה על הרכב. החשבון שיוגש ללקוח בגין העבודות, וכן כל חיוב אחר שייערך על פי תנאי הזמנה זו יהיה ראיה לכאורה לחובו של הלקוח למוסך.
 5. למוסך מוקנית זכות עיכבון על הרכב ו/או על כל רכב אחר של הלקוח שיוכנס למוסך וזאת עד לסילוק מלא של כל הכספים שיגיעו למוסך מהלקוח (לרבות התשלומים עבור התיקונים, ריבית, הצמדה, אחסון וכו’ ולרבות חובות עבר של הלקוח).
 6. המוסך רשאי למסור את הרכב או כל חלק ממנו לתיקון ו/או התאמה לבתי מלאכה אחרים המורשים כחוק לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הרכב מבוטח בביטוח חובה ובביטוח סיכוני צד ג’ תקפים, וכי תעודת ביטוח בתוקף מצויה במקום בולט בתוך הרכב. הלקוח ישפה את המוסך בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו או לכל צד ג’ ככל שיסתבר שהצהרה זו אינה נכונה.
 8. הלקוח מייפה את כוחו של המוסך ו/או עובדיו לנהוג ברכב לצורך בדיקתו ו/או העברתו לעבודות חוץ כאשר הנוהג ברכב יהיה בעל רישיון מתאים והנהיגה היא בהתאם לתנאי הביטוח. המוסך לא ישתמש ברכב לצרכיו הפרטיים.
 9. הח”מ מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים של הרכב או נציגו המוסמך של בעלי הרכב לצורך הזמנת העבודות ולצורך מתן התחייבות כספית לתשלום עבור העבודות ולצורך מתן ההסכמה לתנאים אלו.
 10. הלקוח מאשר את ביצוע העבודות ברכב .
 11. הלקוח מתבקש להוציא מהרכב חפצים ומטלטלין שאינם חלק מהרכב. אין המוסך אחראי על אובדן או נזק כלשהו לחפצים שהושארו ברכב.
 12. קבלת הרכב ע”י הלקוח במוסך תהווה אישור על ביצוע העבודות. ככל שיתגלו ליקוי או תקלה על הלקוח להודיע למוסך מידית ולפעול בהתאם להוראות המוסך.
 13. הח”מ מסכים כי פרטיו יכללו במאגר הלקוחות של המוסך, וישמשו למטרת ייעול וניהול השירות, לצרכים תפעוליים וצרכים סטטיסטים. מובהר ללקוח שאינו חייב למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו המלאה. לצורך המטרות המנויות לעיל ובכפוף להוראות כל דין, המוסך רשאי להעביר את המידע שיתקבל לכל גורם חיצוני לרבות לצורכי דיוור ישיר.
 14. הח”מ מסכים ומאשר כי המוסך או מי מטעמו, יהיה רשאי לפנות אליו מעת לעת לצורך קבלות הצעות למוצרים ו/או שירותים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ומסרונים, וזאת כל עוד לא נתקבלה כל הודעה אחרת מהלקוח בכתב.